Илмий тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:

 • Болалар аҳолисига кўрсатиладиган тиббий ёрдамни такомиллаштириш.
 • Чақалоқ ва кичик ёшли болалар касалликларини ташхислаш, даволаш, реабилитация қилиш ва башоратлаш масалалари

–  Бутун  Жаҳон Соғликни сақлаш ташкилотининг   ҳалқаро    мезонларига биноан  тирик туғилган  деб баҳоланган ва чақалоқлик даврида критик ҳолатни кечирган  бир ёшгача бўлган болаларга кўрсатиладиган  тиббий  ёрдамни  такомиллаштириш

 • Болаларда нафас олиш аъзоларининг ўткир ва сурункали касалликларини ва овқат хазм қилиш аъзоларининг сурункали касалликларини шаклланиш механизмини ўрганиш ва даволаш усулларини такомиллаштириш.
 • Соғлом ва касал болаларда эмлаш натижаларининг самарасини ошириш.

            Фаолиятнинг асосий  йўналишлари (низомга мувофиқ):

–  Болалар ва ўсмирлар саломатлигини муҳофаза қилиш ва соғлом авлодни шакллантириш  Давлат консепциясини реализация қилиш.

– Болаларга    юқори малакали, ихтисослаштирилган тиббий ёрда кўрсатиш.

 Марказнинг илмий-текшириш ишлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни координациялаш  Комитетининг Давлат илмий-техник дастурлари доирасида бажарилмоқда.

 ППИ -10: «Касалликни ташхислаш,   даволаш, профилактикасида янги  технология ва услубларни қўллаш   ҳисобига  халқ соғлигини ҳимоя қилиш» Давлат илмий-техник дастурлари.

 • 2012-2014й. бажарилган лойиҳалар:

  • АДСС 1.1 – Эрта ёшдаги болаларда ТОRCH- инфекцияси билан ассоцииацияланган бактериал сепсисни ташхислаш ва даволашнинг патогенетик асосланган замонавий ёндошувларини  ишлаб чиқиш ва баҳолаш.
  -          Раҳбар – Махмудов О.С., проф.
  • АДСС 1.2Иммун жихатдан заиф болаларда кўп компонентли вакциналарни қўллашнинг самарасини ошириш йўллари ва специфик иммунитетнинг шаклланишининг асосий қонуниятлар.   Раҳбар – Махмудова Д.И., проф.
  • АДСС 1.3 – Болаларда жигардаги сурункали вирусли патологияни жадаллаштирувчи триггер-омиллар: яллиғланиш анемияси (патогенези, ташхислаш ва даволаш). Раҳбар – Иноятова Ф.И.,  проф.
  • АДСС 1.4 –   Кичик ешдаги болаларда  касалхонага боғлик  зотилжамни даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш. Раҳбар – Шамсиев Ф.М., проф.
  • АДСС 1.5 – Лаборатор технологияларни клиник ахборотлиги мезонларини ишлаб чиқиш ва Соғлиқни сақлаш муассасаларида лаборатор ташхислашни оптималлаш        Раҳбар – Арипов А.Н., проф.
  • АДСС 1.6 – Умумтаълим муассасаларида ўқиш жараёнида, болалар ҳаёт сифатига таъсир кўрсатадиган асосий касалликлар профилактикаси ва реабилитацияси услубларини ишлаб чиқиш. Раҳбар – Абдуллаева Д.А., т.ф.н.
  • АДСС 1.7 – Чақалоқлик даврида критик холатни кечирган боларларда нейросенсор ва ҳаракат тизимининг бузилишини комплекс таҳлили, башорати ва реабилитацияси. Раҳбар – Салихова К.Ш., т.ф.н.
  • Фундаментал лойиҳа:
  • ФДСС 12-1 – Болаларда соматик касалликларнинг келиб чиқишида протеомик ўзгаришлар.  Раҳбар –      Арипов А.Н., проф.
  • Инновацион лойиҳа:
  • И6-СС-0-56986 Болаларда чўзилувчан диареянинг ташхислаш ва даволаш усулларини   тадбиқ этиш.  Раҳбар –      Камилова   А.Т., проф.
  • Ёш олимлар лойиҳаси:
  • ФЁСС – 2. – Болалардаги ичак касалликларда Д витаминнинг ўрни, витамин Д саплементациясини касалликларни кечиши ва башоратига таъсири. Раҳбар – Алиева Н.Р., т.ф.н.
 • 2015-2017йй. бажарилаётган лойиҳалар:

  • АДСС 15. 1.1 Болаларда жигарнинг сурункали вирусли патологиясининг кечишида рефрактер анемиянинг аҳамияти. Патогенезининг молекуляр механизмлари ва ташхислашни такомиллаштириш.

  Раҳбар – проф. Иноятова Ф.И.

  • АДСС 15. 1.2 Болаларда озиқ овқат аллергиясининг гастроинтестинал шакиллари: Т хужайраларининг регулятор субпопуляцияларининг патогенетик ахамияти, ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш. Раҳбар – проф. Камилова А.Т.
  • АДСС 15. 1.3 Болаларда cаломатлик детерминантларга боғлиқ ҳолда юрак-қон томир тизимининг касалликларини ташхисот ва башоратлаш мезонларини ишлаб чиқиш. Раҳбар – проф. Ахмедова Д.И.
  • АДСС 15. 1.4 Болаларда бронхиал астмани башорат қилиш ва босқичли коррекциялаш усулларини ишлаб чиқиш. Раҳбар – проф. Шамсиев Ф.М.
  • АДСС 15.1.5 Чақалоқларда  полиорган  етишмовчилиги синдромининг клиник –ташхислаш, патогенетик даволаш  усулларини ва башоратини ишлаб чиқиш. Раҳбар – Салихова К.Ш., т.ф.н.
  • АДСС 15. 1.6 Болаларда портал гипертензияни ташхислаш ва портосистем шунтлаш усулини танлашни   мукаммаллаштириш.   Раҳбар  –   Адилова Г.С., т.ф.н.
  • АДСС 15. 1.7 Эрта ёшли болалардаги сепсисда нерв тизимининг инфекцион-токсик шикастланишини башорати ва оқибатининг мезонларини ишлаб чиқиш.      Раҳбар –  Пулатова Р.З., т.ф.н..
  • АДСС 15. 1.8 Иккиламчи иммунодефицитли болаларда эмлаш самарадорлигини башоротловчи мезонларни ишлаб чиқиш.

  Раҳбар –  Халилова Г.М., т.ф.д.

       Фундаментал лойиҳа:

  • ФДСС 12-1  Болаларда соматик касалликларнинг келиб чиқишида протеомик ўзгаришлар

  Раҳбар –      Арипов А.Н., профессор.

  Инновацион лойиҳа:

  • 1ИЗ-2014-0912031940 Оғир даражали эшитиш заифлиги ва карлик бўлган болаларда реабилитация тадбирлар мажмуасини жорий этиш.

  Раҳбар –  Абдукаюмов А.А. т.ф.н

  –    ИЗ-2015-0910135458

  Ўқувчилар саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашни тарғиб этувчи умумтаълим мактабларни яратиш бўйича янги чора тадбирларни тадбиқ этиш

  Раҳбар –  Абдуллаева  Д.А.. т.ф.н. ( бажарилиш муддати -2016-2017йй.)

        Ёш олимлар лойиҳаси:

  ФЁСС – 2.  Болалардаги ичак касалликларда Д витаминнинг ўрни, витамин Д саплементациясини          касалликларни кечиши ва башоратига таъсири. Раҳбар – Алиева Н.Р., т.ф.н.

 • 2010-2014 йй. асосий ютуқлар.

  Ишлаб чиқилган ва соғлиқни сақлаш амалиётида тадбиқ этилган ишланмалар:

  • Болаларда ҳазм қилиш аъзолари касалликларини ташхис ва даволпш станартлари;
  • Болаларда чўзилувчан диареяни ташхиси ва даволаш;
  • Алоҳида гуруҳ болаларни вакцинопрофилактикаси;
  • Сурункали вирусли гепатит билан касалланган болаларда лямблиоз инфекциясини ташхисининг турли усулларини ахборотлиги;
  • Болаларда сурункали вирусли гепатитда ичак дисбактериозини коррекциялаш усул;
  • Чақалоқларда туғма эшитиш заифлиги ва карликни аниқлаш учун скрининг текширувлар;
  • Болаларда ҳаракат бузилишларни эрта диагностикаси;
  • Болаларда ичак дисбиози муаммоларига замонавий жиҳатдан қараш;
  • Кам вазнда туғилган чақалоқларни иммун тизимини адаптция –компенсатор реакцияларини хусусиятлари;
  • Болаларда шифохонага боғлиқ бўлган зотилжамни ташхис ва даволашнинг замонавий усуллари.
  • Ўзбекистон Республикасининг умумтаълим мактабларида ўқувчиларга кўрсатилаётган тиббий ёрдамни такомиллаштириш;
  • Эрта ёшдаги болаларда TORCH инфекция билан ассоциирланган бактериал сепсисни даволашга замонавий ёндошув;
  • Эмлашдан кейинги реакция ва асоратлар(классификация, клиника, диагностикаси) ;
  • Иммунокомпроментив болаларни кўпвалентли вакциналар билан змлаш;
  • Жигарнинг сурункали вирусли патологияси бўлган болаларда яллиғланиш камқонликнинг норефрактер шаклларини даволаш қирралари ;
  • Болаларда жигарнинг сурункали вирусли патологиясида яллиғланиш анемиясини ташхислаш ва даволашга баъзи ёндошувлар.
  • Эрта ёшли болаларда шифохонага боғлиқ бўлган зотилжамни ташхислаш, даволаш ва профилактикасини дифференциал усуллари;
  • АВО тизимида нормада қон гурухини мослилигига кўра  қоннинг метаболик  ва хужайравий таркибининг хусусиятлари ;
  • Гепатит В вирусини ташхиси ва мутант шаклларини аниқлашда иммунофермент таҳлили ва ПЦР имкониятлари;
  • Болалар саломатлигини мустаҳкамлаш бўйича тиббий ва умумтаълим муассаларининг фаолиятини яхшилаш йўллари;
  • Сурункали касалликлари бўлган мактаб ёшидаги болаларнинг ҳаёт сифати ;
  • Полиорган ва нейросенсор бузилишлари бўлган кам вазнли болаларга ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш тамоиллари.
 • Юқори технологик ташхис ва даволаш усулларини тадбиқ этиш.

  • «Нейроаудиоскрин» усулида эшитиш замфлиги ва карликни эрта ташхислаш
  • «Кохлеар имплантация» операцияси
  • эндоскопик полисинусотомия
  • эндоскопик дакриориноцистомия
  • эндоскопик микрогайморотомия
  • тимпанопластика
  • стапедопластика
  • ташқи эшитиш йўлининг пластикаси
  • қизилўнгач стенози ва стриктурасини ички бўшлиқлар бўйича даволаш

  ( қизилўнгачни стентирлаш)

  • эзофагогастропластика
  • эндопломбировка
  • қўкрак қафаси пластикаси
  • портал гипертензияда порто-тизим анастомози
  • жигарни анатомик ва атипик резекцияси
  • биллиодегистик анастомозлар,
  • лапароскопик холецистэктомия,
  • диафрагмани лапароскопик пластикаси
  • юқори деривациани йўлга қўйиш (тери орқали)
  • кичик деривациани йўлга қўйиш
  • трансуретрал оператив муолажалар
  • уретра пластикаси
  • Уретероцеле эндоскопик олиб ташлаш, ПМР эндоскопик коррекциялаш, сийдик қопи бўйнини мустаҳкамлаш
  • эндоскопик контакт литотрипсия
  • почка кистасини пункцион даволаш усули
  • юқори ва пастки МВП да реконструктив-пластик операциялар
  • Тешобни тутолмасликда операциялар (сфинктеропластика)
  • Ошқозон ичак трактининг туғма нуқсонларида реконструктив-пластик операциялар.

Марказ базасида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигини вазирлигини «Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, педиатрия, акушермтва-геникология, болалар хирургияси» йўналиши бўйича  Координация Кенгаши ишлайди. Ушбу кенгашда  диссертация ишларини мавзулари, монография, услубий тавсияномалар, педиатрия болалар хирургияси, акушерства ва геникология бўйича қўлланмалар кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида  ҳимоя қилинган Диссертациялар   
Ф.И.Ш.  Диссертация мавзулари Илмий раҳбар Муддати
Докторлик диссертациялари
1 Махмудова Д.И. (докт.)  «Болаларда тифимуриум туридаги салмонеллёзнинг клинико-иммунологик моҳиятлари» Акад. Покровский В.И.,

профессор Махмудов О.С.

12.11.93
3 Кадыров Б.А. (докт.) Болаларда жигарнинг сурункали касалликлари

(тарқалганлиги, кечишини шаклланиш хусусиятлари, даволашни такомиллаштириш.

Профессор Махмудов О.С., профессор Даминов Т.А. 16.07.94.
4 Каримов У.А. (докт.) Ўзбекистоннинг қишлоқ шароитида яшаётган кичик ёшли болалар касалланишини комплекс баҳолаш ва уларга тиббий хизматни такомиллаштириш Профессор Махмудов О.С. 10.03.95.
5 Ахмедова Д.И.

(докт.)

Чақалоқлар гемолитик касаллиги: даволаш ва реабилитациясининг патогенетик қирралари Профессор Даминов Т.А.,

Профессор А.Н.Арипов

28.10.97
6 Иноятова Ф. И. (докт.)  Болаларда сурункали вирусли гепатитлар Профессор Махмудов О.С. 29.04.99
7 Аскарова Д. А. (докт) Болаларда регулирланувчи инфекцияларнинг иммунопрофилактикаси самарадорлигини ошириш Тиб.фан.

доктори

Махмудова Д.И.

08.02.2001
8 Камилова А.Т

(докт.)

Болаларда ингичка  ичак энзимопатияси (эпидемиологияси, дифференциал ташхиси, даволаш) Профессор

Даминов Т.А., профессор  Арипов А.Н.

29.03.2001
9 Шамсиев Ф.М.

(докт.)

Тез-тез касалланувчи болалар, уларнинг гено ва фенотипик хусусиятлари. Даволашни такомиллаштириш ва  профилактикаси Профессор Махмудов О.С. 04.10.2001 .
10 Мухамедов Н. Б. (докт.) Болаларда юқори фаолликда кечувчи сурункали С ва В гепатитларни даволашга янгича ёндошиш Профессор

Иноятова Ф.И.

09.12.2003
11 Халилова Г. М. (докт.) Сепсис касаллигида янги туғилган чақалоқларни гормонал-метаболик адаптацияси Профессор Махмудова Д.И. 16.04.2004
12 Абдумаджидова

Ш. У. (докт.)

 Болаларда сурункали вирусли дельта гепатит

(ташхиси, патогенези, клиникаси ва даволаш)

Профессор Иноятова Ф.И. 21.04.2005
13 Мамбеткаримов Г. А. (докт.) Орол бўйи тиббий –экологик  муаммолари ва

болалар саломатлик ҳолатини мажмуий баҳолаш

Профессор Махмудов О.С. 02.06.2005
14 Ахмедова И. М. (докт.) Болалардаги ингичка ичак энзимопатияларида гормонал ва метаболик бузилишлар Профессор Махмудова Д.И. 21.02.2006
15 Пазылова С. А. (докт.)  Болаларда Helicobacter pylori  ассоциацияли гастродуоденал патология (тарқалганлиги, ташхисоти, даволаш) Тиб.фан.

доктори

Камилова А.Т.

28.09.2006
17 Умарназарова

З. Е.(докт)

Ингичка ичак энзимопатиясида камқонликни этиопатогенези, клиник патоморфози, ташхиси ва уни коррекциялаш усулларини ишлаб чиқиш. Профессор Камилова А.Т. 05.12.2008
18 Арипов О.А.

(докт.)

Болаларда сурункали гепатитлар: касалликни зўрайиш механизмлари ва асоратларни олдини олиш йўллари Профессор

Иноятова Ф.И.

26.12. 2010
19 Ким О.В.

(докт.)

ОИВ-инфекцияли болаларга ёрдам кўрсатишни клиник- ташкилий қирралари. Профессор Д.И.Махмудова, 15. 06.  2012
20 Нурматова Н.Ф. Болаларда сурункали гепатит В ва лямблиоз инвазияси: ўзаро таъсири, ташҳис ва даволаш усулларини такомиллаштириш. Профессор Иноятова Ф.И. 26.02.2016
21 Пулатова Р.З. Эрта ёшли болаларда сепсисни клиник кечишида иммунитетни тизимлараро регуляциясининг қонуниятлари. Профессор Махмудов О.С. 29.04.2016
                                  Номзодлик диссертациялари
 1 Мухамедов Н.Б. Клинико-иммунологическое обоснование применения УФО-АК при лечении ХВГ у детей.

Болаларда СВГни даволашда УФО-АК қўлланилишини клиника-иммунологик жиҳатдан  асослаш

Тиб. фан.номзоди Кадыров Б.А. 22.11.91
 2 Азизова А.Я. Болаларни индивидуал профилактик текширишда қорин бўшлиғи ва орка қорин бўшлиги аъзолари эхографияси ва патологияни аниқлаш Профессор Даминов Т.А. 26.12.91
3 Алимова М.Х. Болаларда сурункали гастродуоденитда иммун реакциялар ва ошқозон ичак тракти микробиоцинозининг клиника-патогенетик аҳамияти. Профессор Даминов Т.А. 27.12.91
4 Пугачева О.А. Қишлоқ шароитида кичик ёшли болаларга амбулатор-поликлиника ёрдамини ташкиллаштиришни такомиллаштириш Тиб.фан. номзоди Клиблей И.Р. 18.12.91
5 Исматуллаев О.Ш. Бир ёшли  болаларда салмонеллёзда  ЛПО нинг бузилиши ва даволаш усуллари. Профессор Махмудов О.С. 27.12.91
6 Магрупова М.А. Болаларда жигарнинг сурункали касалликларини математитик усулда ташхислаш ва дифференциал ташхислаш Профессор Махмудов О.С., профессор Кадыров Х.К. 27.03.92
7 Ходжаева Ш.К. Мактаб ёшидаги болаларда бронхиал астмада махсус йўналтирилган соғломлаштирувчи жисмоний тарбия. Доцент

Захарова Л.С.

17.03.92
8 Домбровская Н.В. Гепатитда жигарнинг митохондриал тизимини ҳолати ва фосфолипид препаратлари билан коррекциялаш усуллари (экспериментал текширув) Профессор Арипов А.Н. 21.04.93
9 Мухамеджанова Д.К. Бир ёшгача бўлган болалардаги сепсисда эритроцитар тизимининг хусусиятлари Профессор Азимджанова М.М. 22.06.93
10 Алиев А.Л. Бир ёшгача бўлган стафилакокк сепсиси билан касалланган болаларда мембранадестабил жараёнларни клиника- патогенетик аҳамияти ва даволаш принципларини асослаш. Профессор Даминов Т.А., профессор Каримов Х.Я. 08.93
11 Халилова Г.М. Чала туғилган болаларда сепсис касаллигида қалқонсимон безнинг клиник функционал ҳолати Профессор Азимджанова М.М. 8.12.93
12 Смолякова И.А. Ўзбекистон Республикасининг экологик ножўя туманларида кичик ёшдаги болаларнинг саломатлик ҳолати. Профессор Азимджанова М.М.

Профессор Махмудов О.С.

8.12.93
13 Турсунов Ш.Б. Болаларда гастроэнтерологик касалликларни тарқалганлиги  ва тиббиет реабилитациясининг принциплари Профессор Махмудов О.С. 11.05.94
14 Юсупова С.К. Бир ёшгача бўлган болалардаги сепсисда гемостаз тизимининг ҳолати. Профессор Азимджанова М.М. 4. 11.94.
15 Салихова К.Ш. Болаларда вирусли В гепатитда мембрана- деструктив жараёнларнинг клиника-патогенетик ахамияти ва антиоксидант даволашни асослаш Профессор

Даминов Т.А., профессор

Каримов Х.Я.

7.12.94.
16 Муталова З.Д. Болаларда сурункали  вирусли В гепатитда лимфоцитлар мембранасини бузилишининг

клинико-патогенетик аҳамияти

Тиб.фан.

доктори

Кадыров Б.А.,

консультант –  профессор

Арипов А.Н.

2.11.94.
17 Арипова Д.С. Ҳомиладорликкача ва хомиладорлик даврида алкогол истеъмол қилган оналардан туғилган чақалоқ ва бир ёшга тўлган болаларнинг саломатлик ҳолати Профессор

Махмудов О.С., консультант – профессор Шамансуров Ш.Ш.

9.03.95.
18 Инагамова М. Г. Ой кунига етмай туғилган чақалоқларда респиратор дисстресс синдромининг (РДС) клиникаси, даволаниши ва оқибатлари Профессор

Даминов Т. А.

14.06.95г.
19 Худайберганов М.Р. Орол бўйи болаларнинг соғлиқ холати ва уларнинг гено- ва фенотипик хусусиятлари Профессор Махмудов О.С. 06.95
20 Абдазимова У.Т. Сурункали актив В гепатит билан оғриган болаларда эндоген интоксикация синдромининг клиник- патогенетик аҳамияти Тиб.фан.

доктори

Кадыров Б.А.

06.09.95.
21 Киселева Т.В. Болардаги сурункали гепатитларда янги нордон сут махсулотлар қўлланилган пархез даволашни асослаш. Профессор Кадыров Б.А. 27.06.96
 22 Ахмедова И.М. Болалардаги ичак дисбактериози билан ассоциацияланган сурункали гастродуоденитнинг клиник ва биохимик тавсифи. Профессор Махмудов О.С. 18.03.98
23 Акбарова Н.М. Гепататларда қон плазмаси адаптацион системасининг ҳолата ва  клиника-биохимик баҳолаш  ва уларни бузилишини коррекциялаш. Профессор Махмудов О.С. профессор Арипов А.Н. 25.06.98
24 Еркулов А.Б. Оналар ва болаларга тиббий ёрдам курсатишнинг янги ташкилий шаклларини тиббий-ижтимоий самарадорлигини баҳолаш. Тиб.фан.

доктори

Каримов У.А.

18.09.98.
25 Назирова Э. Д. Болаларда сурункали фаол В гепатитда фитоэкдизонларнинг қўлланилишини клиника-патогенетик асослаш Профессор

Кадыров Б.А.

5.10.99
26 Ахунжанова

Л. Л.

Экспериментал гепатитда каламуш жигарини жароҳатланган мембранасини текшириш ва уларни биологик  фаол воситалар билан коррекциялаш йўллари Профессор Арипов А.Н. 14.09. 99
27 Пулатова Р. З. Қайталанувчи бронхит билан касалланган болаларнинг вегетатив нерв системасини, иммун  ҳолатини баҳолаш ва уларни дорисиз коррекциялаш  Тиб.фан.

доктори

Махмудова Д.И.

20.11.99
28 Сиддикова М.Т. Тез-тез касалланувчи болаларда ўткир зотилжамнинг клиник-иммунологик хусусиятлари Тиб.фан.

доктори

Шамсиев Ф.М.

23.03.2000
29 Пазылова С. А. Болаларда меъда ичак касалликларини аъзоларини жумладан сурункали гастродуоденит ва 12 бармокли ичак яра касалликларини даволаш ва уларни кайталанишини олдини олиш Доцент

Ахмедов М.Н.

19.04.2000
30 Шадманова Ф. Д. Болаларда йирингли яллиғланиш касалликларда венага юбориладиган иммуноглобулин самарсининг клиника-иммунологик мезонлари Профессор Азимджанова М.М. 2000 й
31 Муллаева Л. Д.  Сепсис ўтказган болаларда эмлашдан кейинги  иммунитет Тиб.фан.

доктори

Махмудова Д.И.

Тиб.фан.

доктори

Арипова Т.У.

17.06.2000
32 Ишниязова Н. Д. Чақалоқлар гемолитк касаллиги билан касалланган болаларда анемия ривожланишининг клиник –патогенетик тамойиллари ва уларни коррекциялаш усуллари  Тиб.фан.

доктори

Ахмедова Д.И.

31.01.2002
33 Мовланова Ш.С.  Обструктив бронхит ўтказган кичик ёшдаги болаларни иммунмодулятор ёрдамида даволашнинг клиник – патогенетик асосланиши Тиб.фан.

доктори

Шамсиев Ф.М.

17.03.2002

.

34 Закирова М. Х.  Ошкозон ва 12 б/и касалликларига чатишган биллиард тизимида патологик ўзгаришлари бўлган болаларда пастинтенсив лазер нурларини даволаш комплексига қўшиб қўлланилиши Тиб.фан.

доктори

Махмудова Д.И.

11.10.2002
35 Аминзада Н.Х. МНС жароҳатланган болаларда реабилитация босқичида гемоликвоодинамиканинг клиник функционал ҳолатини баҳолаш Тиб.фан.

доктори

Ахмедова Д.И.

    2002
36 Абдужабарова

З. М.

Ингичка ичак энзимопатияси билан оғриган болаларда метаболик остеопатиялар Доцент

Ахмедов М.Н.

06.04.2003
37 Сабирова Ф. Б. Болаларда қўшилаган сурункали HBV ва HDV-инфекциясини кечишининг клиника-иммунологик хусусиятлари Профессор Кадыров Б.А. 10.10.2003
38 Асилова М. У. Флекенар  шигелини антибиотикга резистентли штаммлари билан чақирилган бактериал дизентерияни клиника-патогенетик қирралари     Профессор Иноятова Ф.И. 12.12.2003
39 Мусажанова Р. А. Уткир зотилжам билан касалланган бронхиал обструкцияли кичик ёшдаги болаларда бузилган кальций алмашинувини коррекциялаш йули билан даволаш Профессор Махмудова Д.И. 05.03.2004
40 Арипов О. А. Болаларда сурункали В гепатитда метаболик ўзгаришлар ва уни мембранодеструктив препаратлари билан  коррекциялаш усуллари Профессор Махмудова Д.И. 23. 09.2004
41 Ким Н. Г. Ҳомила ичи ривожланишида орқада қолган болаларда кўкйўтал, дифтерия ва қоқшолга қарши эмлашдан кейинги  иммунитет ҳолати Профессор Махмудова Д.И. 11.03.2004
42 Пирназарова Г. З. Сурункали энтероколитнинг клиника-патогенетик хусусиятларини шаклланишида эндоген интоксикациянинг аҳамияти ва коррекцияловчи даволаш хусусиятлари Профессор Махмудова Д.И. 10.10.2004
43 Умарова Л. Н. Камқонлик билан хасталанган ҳомиладор оналардан туғилган болаларда феррокинетик ва иммунологик хусусиятлари ва превентив даволаш усулини асослаш Профессор Махмудова Д.И. 03.12.2004
44 Иногамова Г.З. Сурункали вирусли гепатит В билан оғриган болаларда мослашиш механизмлари бузилишининг хусусиятлари. Коррекциялаш усуллари Профессор

Иноятова Ф.И.

10.03.2005
45 Ша – Ахмедова

Л. Р.

Болаларда бронхиал обструкцияли пневмонияни диета ва мембранотроп моддалар билан даволашни такомиллаштириш Тиб.фан.

доктори

Шамсиев Ф.М.

10.03.2005
46 Холимбетов Г.С. Болаларда сурункали вирусли гепатит В ни  гаптоглобин фенотипига кўра клиник-биокимёвий тавсифлари Профессор Иноятова Ф.И, профессор

Арипов А.Н

19.05.2005
47 Ким О. В. Целиакия билан касалланган болаларни комплекс даволашда нейрометаболик препарат интестеноннинг қўлланилишини асосланиши Тиб.фан.

доктори

Камилова А.Т.

10.12.2006
48 Шагиясова Д. А. Эрта ёшдаги болаларда сепсисни даволашдаги турли хил усуллар самарадорлигини клиник-иммунологик баҳолаш Профессор Махмудов О.С. 15.06.2006
49 Абдуллаева Д. А. Болаларда сурункали гастродуоденал патологиянинг тарқалганлиги, ривожланиш хавфи омиллари, психологик ҳолатнинг ўзига хос хусусуятлари Профессор Махмудова Д.И. 16.06.2006
50 Ахмедова А. Х. Болаларда сурункали вирусли В гепатитда жинсий ривожланишда орқада қолишнинг клиника-патогенетик қирралари Профессор Иноятова Ф.И. 26.10. 2006
51 Асадова Г. У. Кайталанувчи бронхитлар билан касалланган мактаб ёшигача булган болаларда даволаш самарадорлигини ошириш Тиб.фан.

доктори

Шамсиев Ф.М.

22.09.2006
52 Азизова Н. Д. Тошкент ва Хоразм худудларида болаларда сурункали зотилжамнинг таркалганлиги. Профилактикани мукаммаллаштириш Тиб.фан.

доктори

Шамсиев Ф.М.

22.09.2006
53 Саттарова Р. П. Гормонал бошқарув ва оқсил алмашинуви кўрсаткичларининг табиий ва сунъий овқатлантиришдаги болалар жисмоний ривожланиш хусусиятларини ривожлантиришдаги аҳамияти Профессор Махмудова Д.И. 19.01.2007
54 Асильбекова М.А. Жигар ва талоқ томирларининг ультра товушли допплерография усули ёрдамида СВГВ билан хасталанган болаларнинг клиник ҳолатини баҳолаш Профессор Ф.И.Иноятова 11.01.2007
55 Мирсалихова

Н. Х.

Сурункали зотилжам билан касалланган болаларда мембрантикловчи ва иммунмодулловчи даволашни клиник ва патогенетик асослаш Тиб.фан.

доктори

.Шамсиев Ф.М.

16.03.2007
56 Низамов Ф.Ф. Ўзбекистон Республикаси жанубий минтақаларида эрта ёшдаги болаларнинг ўсиш ва ривожланишини яхшилашнинг мажмуий дастурини асослаш Профессор Махмудова Д.И. 14.06.2007
57 Нигматова Л.М. Витамин А танқислиги бўлган болаларда қизамиқга қарши эмлашдан кейинги иммунитетни шаклланишининг хусусиятлари Профессор Махмудова Д.И. 03.05.2007
58 Уварова И. О. Болаларда ичак энзимопатиясида жигарни клиника-биохимик тавсифининг ҳолати Тиб.фан.

доктори

Камилова А.Т.

20.04. 2007
59 Ашурова С.А. Сурункали вирусли микст-гепатит билан оғриган болаларда мембрана тузилишининг бузилиш жараёнлари ва уларни тўғрилаш йўллари Профессор Иноятова Ф.И. 12.06. 2008
60 Каюмова Х. Т. Ўсмирларда сурункали гастродуоденитлар: таркалганлиги, шаклланиш омиллари ва даволаш ишлари Профессор Камилова А.Т. 27.06.2008
61 Валиева Н. К. Сурункали вирусли микст гепатитларни (В+С, B+С+D) клиника-биохимик тавсифи ва маркер профили. Коррекциялаш усуллари Профессор

Иноятова Ф.И

25.12.2008
62 Бабаджанова

М. Ш.

Болаларда гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги: клиника-эндоскопик намоёнлари, башорати Профессор

Камилова А.Т.

07.12.2009
63 Утепова Г. Б. Туғма қизилча инфекциясининг  профилактикаси ва эмлашгача бўлган даврда сероэпидемиологиясининг баъзи бир қирралари Профессор Махмудова Д.И. 18.12.2009
64 Ражабов А. Х. Болаларда сурункали В гепатитда сурункали тонзиллитни клиник кечиши ва даволаш хусусиятлари Профессор Иноятова Ф.И.,

профессор

Амонов Ш.Э.

17.03.2011
65 Файзуллаева Н. Х. Гипотиреози бор бўлган болаларда бронхиал астманинг клиник-биохимик хусусиятлари. Комплекс даволашни такомиллаштириш Профессор Шамсиев Ф.М.. 03.06.2011
66 Гарипова З.С. Сурункали гепатит В билан оғриган болаларнинг клиник ва психоэмоционал хусусиятлари ва уларни даволаш усуллари Профессор Иноятова Ф.И. 15,12. 2011
67 Алиева Н. Р. Болаларда целиакия касаллигини башоратлашда BcI-2 оқсил оиласи ва

p-53 оқсилининг клиник аҳамияти.

Профессор Камилова А.Т. 16. 12. 2011
68 Абдуллаева М.К. Мактаб ёшигача бўлган болаларда ўткир зотилжамни ташхислаш ва даволашни янги технолгияларни қўллаш билан такомиллаштириш Профессор Шамсиев Ф.М. 6. 06.  2012
69 Абдуллаева Ф.Г. Сурункали гепатит В нинг оилавий ҳолларида “хўжаин-вирус” тизимидаги гено ва фенотипик паралеллари Профессор Иноятова Ф.И. 10. 03. 2012
70 Низамова З. А. Марказий асаб тизими перинатал жароҳатланган болаларда қизамиқ, кўк йўтал, ва қоқшолга қарши эмлаш самарадорлигини ошириш Профессор

.Махмудова Д.И.

6. 07. 2012